Referat Generalforsamling i Hal 12 Skate og Eventforening

Mandag d. 24. april 2018

Referent: Per Kim Nielsen

Formanden Bo Ejstrup gennemgik dagsorden.


 1. Valg af ordstyrer og referent.

Bo Ejstrup ordstyrer og Per Kim Nielsen Referent.


 1. Det blev godkendt at generalforsamlingen var indkaldt lovligt.


 1. Formandens beretning v Bo Ejstrup

Der har været 7 oversvømmelser af hallen i 2017. Årsag er manglende vedligehold af kloakkerne. Der er endelig blevet renset og der vil blive lavet en afløbsrende bag Hal 12, så vandet fra de øvre arealer vil blive ledt uden om Hal 12.


Forsikringen vil ikke mere dække vandskader, før der er sket en sikring af området. Som hjælp har vi modtaget en vandstøvsuger.


Problemer med svampeangreb efter oversvømmelserne, især på vægge.


Koblingen er færdig og vi har fået et godt og varm sted. Dette vil betyde mindre elregning, da vi vil spare en del på varmen.


Der har i 2017 været 7 indbrud. Dette er blevet dækket af forsikringen, også de skader der opstod på bygning.


Medlemstallet har været stigende hele tiden også i 2017 (284). I 2018 skal alle være medlem for at komme ind. Der er på nuværende tidspunkt 620 medlemmer.


De mange aktiviteter i løbet af året blev gennemgået.


Besøgstallet er også fortsat stigende. Der kommer ca. lige mange som brugere af hallen, som der kommer til event og arrangementer.


Vi tjener penge på de andre aktiviteter end skate. Derfor skal dette fortsat udvikles. Ny daglig leder fra 1. jan 2018 Per Kim Nielsen, sikre regnskab, indtjening, markedsføring, udvikling og lave fundraising.


Vi er ved at forhandle brugsaftalen og drifttilskudaftalen. Dette er ikke let. Vi kan ikke skrive under på en brugsaftale, som pålægger så mange udgifter, ansvar for bygningerne og mulighed for større udgifter. 1. Regnskab for 2017 og budget for 2018 og 2019  v Per Kim Nielsen

Regnskab for 2017 blev gennemgået. Der havde været en del besparelser i 2017 for indhente underskuddet fra 2016 (kr. 134.098). Det betød at overskuddet for 2017 blev på kr. 130.889. Altså et godt resultat.

Regnskabet blev vedtaget.


Budget for 2018 og 2019 blev gennemgået. Her var der lavet en opstilling for den værst tænkelige situation i forhold til de forhandler der er i gang med kommunen og Musicon. Det betyder et samlet underskud i 2018 på kr. 26.000 og et underskud i 2019 på kr. 298.000. Det mindre underskud i 2018 skyldes de allerede gennemførte fester i foråret 2018 inden vi ikke må gennemfører lukkede fester og leje lokaler ud mere.


Der hensat kr. 100.000 hvert år til eventuelt omkostninger ved fraflytning af Hal 12.


Budgettet for 2018 og 2019 indeholder ikke nye arrangementer, fester og andre indtægtsdækkede virksomhed. Så ved fælles hjælp og indsats, så er det muligt at få regnskabet i balance.

Budget blev vedtaget.


 1. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget af skate medlemskab fra 1. januar 2019 skal være på kr. 40, så man betaler det samme første gang, som ved almindelig indgang.


Medlemskab for frivillige m.m er fortsat kr. 25.

Dette blev vedtaget


 1. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændringer. Der tilføjes to nye paragraffer som skal give mulighed for at fastsætte et aktivitets kontingent:


4.4 Ved aktiviteter i foreningen kan der fastsættes et passende “aktivitets kontingent” der kan falde hver måned. Kontingentets størrelse kan til enhver tid fastsættes af formanden.


4.5. Der fastsættes et “skate kontingent” til det samme beløb som den gældende entre pris i Hal 12.


Denne Vedtægtsændring blev vedtaget.Per Kim Nielsen har indsendt følgende forslag:

Oprettelse af en støtteforening til Hal 12

For at hjælpe på udvikling og den økonomiske ramme for Hal 12 skate og event foreslås det, at oprette en støtteforening.


Kaldet: Støtteforeningen til bevarelse af Hal 12 skate og event.


Støtteforeningen består af personer der er knyttes til Hal 12 f.eks. igennem

deres børn brug af Hal 12 og interessenter som har interesse i Hal 12.

Støtteforeningen kan bl.a. foretage følgende tiltag:

 • Økonomisk støtte ved medlemskontingent fra medlemmer i støtteforeningen.

 • Skaffe støtte fra firmaer, private, organisationer m.m., ved enten at være sponsor, speciel firma kontingent, betale for reklameplads, donere materialer m.m.

 • Skabelse af omtale og markedsføring.

 • Arrangere event, som kan skabe økonomisk støtte. Både inden for støtteforeningen, offentligt og hjælpe ved Hal 12 arrangementer.

 • Ideudvikle i forhold til skabelse af støtte.

 • Hjælpe med i Hal 12, f.eks. med vagter og andet arbejde.


Forslaget blev vedtaget og der vil straks blive arbejdet på at opstille en støtteforening til Hal 12´s bevarelse.


 1. Valg af bestyrelse

Følgende var på valg:

Adam Eisenhardt

Oliver Carlos

Sofie Ekerdine

Simon Glimø

Line Mortensen Thorensen

 

Følgende ville ikke modtage genvalg:

  Adam Eisenhardt

  Oliver Carlos

  Simon Glimø

 

Følgende var ikke på valgt:

  Bo Ejstrup

  Christian Winther

 

Da Bo Ejstrup ikke ønskede at fortsætte som formand og træde ud som aktiv medlem

af bestyrelsen, så er hans kandidatur og til valg.


 Følgende stillede op til valg til bestyrelsen:

  Vitus Hemmingsen

  Sofie Ekerdine

  Line Thoresen

  Pauline Bülow

  Bo Ejstrup (som suppleant)


 Da der mindst skal vælges fire til bestyrelsen blev alle valgt til bestyrelsen af

generalforsamlingen og Bo Ejstrup som suppleant.


Det blev vedtaget af Sofie Ekerdine er formand.


Bestyrelsen vil snarest samles og konstituere sig.


 1. Eventuelt

 Under eventuelt blev de diskuteret hvorledes Hal 12 skal stille sig over for problemer

opstået i mellem de yngste brugere, og eventuelle rygter i forældrekredsen m..m.

 Hal 12´s personale er ikke pædagoger og har ikke ansvar for opdragelse, men vil

selvfølgelig gribe ind over for uheldigt adfærd i den yngre brugergruppe.

 Vi vil gerne have at vide, hvis der rygter om Hal 12 fra forældre, så vi kan forklare os.

 Hal 12 er ikke en klub eller anden institution som har opdragende eller pædagogisk

ansvar.