Vedtægter for foreningen Hal 12


Udgave 4, 23/4-2018

§1. Foreningens navn og hjemsted


 


1.1 Foreningens navn er Hal 12 og dens hjemsted er i Hal 12, Rabalderstræde 30 på Musicon i Roskilde


 

§2. Foreningens formål


Foreningens formål er at stå for Hal 12s daglige drift og skabe et værested hvor unge i Roskilde og omegn kan skabe og styrke sociale relationer. Foreningens ønsker desuden at udvikle et alternativt sted til afvikling af kultur og fritids aktiviteter, inden for hallens rammer. Samtidig er det foreningens intention at fremme kendskabet til Roskildes nye bydel, Musicon.


Foreningen arbejder mere konkret med følgende fokusområder:


 


Vedligeholdelse og udvikling af egne installationer i bygningen, bl.a. skateareal og eventrum.


Daglig drift, herunder åbningsdage for skatehallen.


Arrangere egne events, f.eks. Hal 12 View.


Arrangere og evt. afvikle events for andre, f.eks. firmaer eller offentlige institutioner.


Være medarrangør og/eller rådgivende på andres events, f.eks. unge projektgrupper.


 

§3. Medlemmer


3.1 Alle der ønsker at bruge Hal 12s faciliteter eller aktivt vil arbejde for foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen.


3.2 Medlemskab kan i særlige tilfælde nægtes når 3/4 af bestyrelsen stemmer for dette. Samme procedure er gældende for ekskludering af medlemmer.


3.3 Nægtelse af medlemskab samt ekskludering fra foreningen kan appelleres på førstkommende generalforsamling. Der tager stilling til appellen, ved at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for.


 

§4. Kontingent


4.1 Til støtte af foreningens formål og drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.


4.2 Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentets betalingsdato forfalder d. 1/1.


4.3 Uanset indmeldingsdato, vil kontingentet være det samme beløb og vil altid skille d. 1/1.


4.4 Ved aktiviteter i foreningen kan der fastsættes et passende “aktivitets kontingent” der kan falde hver måned. Kontingentets størrelse kan til enhver tid fastsættes af formanden.


4.5. Der fastsættes et “skate kontingent” til det samme beløb som den gældende entre pris i Hal 12.
§5. Regnskab og revision


5.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.


5.2 Regnskabet præsenteres og godkendes i forbindelse med den ordinære generalforsamling.


5.3 Det reviderede regnskab, med indeværende års budget, vil ved henvendelse fremsendes til medlemmerne før den ordinære generalforsamling.


5.4 Kassereren har det løbende ansvar for, at der bliver holdt regnskab.


5.5 Foreningens likvide midler opbevares i et pengeinstitut.


 

§6. Tegning og hæftelse


6.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og næstformand.


6.2 Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.


6.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de på foreningen hvilende forpligtigelser.

§7. Generalforsamling


7.1 Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i april måned.


7.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.


7.3 Punkter og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


7.4 D et skal meldes klart ud fra bestyrelsen mindst en måned før en generalforsamling, at medlemmer der ønsker at stille op til bestyrelsen skriftligt skal indstille sig til den nuværende bestyrelse mindst 7 dage før pågældende generalforsamling.


 


 

§8. Dagsorden


8.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som udgangspunkt indeholde følgende punkter:


  


 

§9. Stemmeret og afstemning


9.1 De fremmødte medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.


9.2 Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.


9.3 Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt flertal undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.


9.4 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


9.5 Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12. Forslag af denne type kan kun vedtages såfremt en 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, samt ved at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.


9.6 Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.


 

§10. Ekstraordinær generalforsamling


10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.


10.2 Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig skriftlig begrundelse, der fremsendes til formanden.


10.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter kravet er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.


 

11. Bestyrelsen


11.1 Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem medlemmer.


11.2 Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand, kasserer og to meninge bestyrelsesmedlemmer. Alle hallens interesseområder skal være repræsenteret af et medlem i bestyrelsen.


11.3 Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen.


11.4 For at sikre alle medlemmernes interesse, er det vigtigt at bestyrelsen består af repræsentanter fra alle foreningens interesseområder. Det bedes og opfordres derfor til, at der fra alle interesseområder stilles en repræsentant til valg i bestyrelsen.


11.5 Formanden og næstformanden må ikke repræsentere samme interesseområde. Ligeledes gælder for de to menige bestyrelsesmedlemmer.


11.6 Det er bestyrelsen der bestemmer, hvornår en interesse er stor nok til at blive defineret som et interesseområde i foreningen.


11.7 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 årige perioder, så formand og bestyrelsesmedlem x vælges på ulige år og næstformand, bestyrelsesmedlem y og kasserer vælges på lige år. Genvalg kan ske.


11.8 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem er fraværende ved et bestyrelsesmøde, eller forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.


11.9 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Roskilde kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse der skal underskrive det årlige regnskab.


11.10 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.


11.11 For at være valgbar til bestyrelsen skal den foreslåede personligt være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.


11.12 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


11.13 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst 7 dages varsel.


11.14 Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at appelere jf. §3.


11.15 Bestyrelsen har ret til at ekskludere en af bestyrelsesmedlemmerne. Dette besluttes ved et almindeligt bestyrelsesmøde og beslutning skal vedtages ved 2/3 flertal.

§12. Opløsning af forening eller ændring af foreningens formål


12.1 Forslag til opløsning af forening kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.


12.2 Forslag om ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed
særligt indkaldt generalforsamling.


12.3 For både paragraf 12.1 og paragraf 12.2 gælder det, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.


12.4 For både paragraf 12.1 og paragraf 12.2 gælder det, at mindst 25 % af foreningens medlemmer skal være til stede og stemme, for at forslaget kan vedtages. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor et forslag kan vedtages, uden at 25 % af foreningens medlemmer nødvendigvis skal være til stede.


12.5 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et almennyttigt formål i relation til foreningens egen formål.