Vedtægter - Støtteforeningen til bevarelse af Hal 12 skate og event

Oplæg april 2018

§1. Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Støtteforening til bevarelse af Hal 12 skate og event. Hjemsted er i Hal 12, Rabalderstræde 30 på Musicon i Roskilde

§2. Støtteforeningens formål

Foreningens formål er at skabe rammer og økonomi, så Hal 12 Skate og Event kan udvikles og bestå, og dermed er relevante aktiviteter for de unge.

Støtteforeningen kan opnår formålet ved følgende tiltag

 • ●  Økonomisk støtte ved medlemskontingent fra medlemmer i støtteforeningen.

 • ●  Skaffe støtter fra firmaer, private, organisationer m.m., ved enten at være sponsor, speciel

  firma kontingent, betale for reklameplads, donere materialer m.m.

 • ●  Arrangere event som kan skabe overskud. Både inden for støtteforeningen, offentlige og

  hjælpe til ved Hal 12 arrangementer.

 • ●  Ideudvikle i forhold til skabelse af støtte.

 • ●  Hjælpe med i Hal 12, eks med vagter og andet arbejde.

  §3. Stiftelse af støtteforeningen.

  3.1 Ved generalforsamling, som indkaldes bl.a. brugere, forældre og andre der kan være interesseret, Vedtages støtteforeningens endelige formål og der nedsættes en bestyrelse med fem medlemmer, samt to suppleanter. Og der vælges en revisor.

  3.2 Bestyrelsen konstituere sig med en formand og næstformand efter generalforsamlingen. Den daglige leder af Hal 12 deltager i bestyrelsen som sekretær og står for regnskab.

  §4. Medlemmer af støtteforeningen

  4.1 Alle der ønsker at støtte aktiviteterne og udvikle dem i Hal 12
  4.2 Medlemskab kan i særlige tilfælde nægtes når 3/4 af bestyrelsen stemmer for dette. Samme procedure er gældende for ekskludering af medlemmer.
  4.3 Nægtelse af medlemskab samt ekskludering fra foreningen kan appelleres på førstkommende generalforsamling. Der tager stilling til appellen, ved at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for.

§5. Kontingent

5.1 Til støtte af foreningens formål og drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

5.2 Kontingentet følger ikke kalenderåret. Kontingentets betalingsdato fastsættes i forhold til tidspunktet for stiftelse af støtteforeningen.

5.3 Der opstilles et særlig kontigent for firmaer, organitioner m.m., som vil støtte foreningen årlig med et større beløb.

5.4 Uanset indmeldings dato, vil kontingentet være det samme beløb og vil altid opkræves igen den samme dato hvert år.

§6. Regnskab og revision

6.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
6.2 Regnskabet præsenteres og godkendes i forbindelse med den ordinære generalforsamling. 6.3 Det reviderede regnskab, med indeværende års budget, vil ved henvendelse fremsendes til medlemmerne før den ordinære generalforsamling.
6.4 Den daglige leder i Hal 12 har det løbende ansvar for, at der bliver holdt regnskab, og foreningens likvide midler opbevares i et pengeinstitut.

§7. Tegning og hæftelse

7.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og næstformand.
7.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de på foreningen hvilende forpligtelser.

§8. Generalforsamling

8.1 Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i Oktober måned.
8.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
8.3 Punkter og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
8.4 Det skal meldes klart ud fra bestyrelsen mindst en måned før en generalforsamling, at medlemmer der ønsker at stille op til bestyrelsen skriftligt skal indstille sig til den nuværende bestyrelse mindst 7 dage før pågældende generalforsamling.

§9. Dagsorden

9.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som udgangspunkt indeholde følgende punkter:

· Valg af dirigent
· Formandens beretning
· Regnskab for det forløbne år samt budgettet for indeværende år til godkendelse · Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
· Valg af revisor og suppleant
· Fastsættelse af kontingent
· Behandling af indkomne forslag
· Eventuelt

§10. Stemmeret og afstemning

10.1 De fremmødte medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.
10.2 Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
10.3 Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt flertal undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
10.4 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
10.5 Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 13. Forslag af denne type kan kun vedtages såfremt en 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, samt ved at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
10.6 Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§11. Ekstraordinær generalforsamling

11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
11.2 Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig skriftlig begrundelse, der fremsendes til formanden.

11.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter kravet er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§12. Bestyrelsen

 1. 12.1  Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand og tre menige bestyrelsesmedlemmer.

 2. 12.2  Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen.

 3. 12.3  Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 årige perioder, så formand, 2

bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant vælges på ulige år. Næstformand, sidste bestyrelsesmedlem og 2. suppleant vælges på lige år. Genvalg kan ske.

12.4 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
12.5 For at være valgbar til bestyrelsen skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

 

12.6 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
12.6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
12.7 Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at appellere jf. §4.
12.8 Bestyrelsen har ret til at ekskludere en af bestyrelsesmedlemmerne. Dette besluttes ved et almindeligt bestyrelsesmøde og beslutning skal vedtages ved 2/3 flertal.

§13. Opløsning af forening eller ændring af foreningens formål

13.1 Forslag til opløsning af forening kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
13.2 Forslag om ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

13.3 For både paragraf 13.1 og paragraf 13.2 gælder det, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
13.4 For både paragraf 13.1 og paragraf 13.2 gælder det, at mindst 25 % af foreningens medlemmer skal være til stede og stemme, for at forslaget kan vedtages. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor et forslag kan vedtages, uden at 25 % af foreningens medlemmer nødvendigvis skal være til stede. 1235 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et almennyttigt formål i relation til foreningens egen formål.